עזרה Mobile Holder CR 118

background image

Nokia קיזחמ לש הלק היילתל ןקתה

CR-118-ו HH-20 םגדמ

9220098/2

background image
background image

9

10

12

11

background image

תירבע

.תורומש תויוכזה לכ .

©

2009-2010 Nokia

Nokia Connecting People ,Nokia

םינמיס םה Nokia Original Accessories למסו

לש םימושר םיירחסמ םינמיס וא םיירחסמ

.Nokia Corporation