ndihmë Mobile Holder CR 118

background image

Mbajtëse Nokia me montim të
thjeshtë HH-20 dhe CR-118

9220100/2

1

E

B

A

C

D

background image

A

B

C

D

2

E

F

G

5

7

6

8

3

4

background image

9

10

12

11

background image

SHQIP

© 2009-2010 Nokia. Të gjitha të drejtat janë
të rezervuara.

Nokia, Nokia Connecting People dhe logoja
Nokia Original Accessories janë marka
tregtare ose marka të regjistruara tregtare
të Korporatës Nokia.